Søværnets fregatter og støtteskibe skal være sejlklare når som helst – især ved kritiske situationer. Derfor skal Pon Power hjælpe med at holde Søværnets 20 Caterpillar-motorer i top stand.
Billede af Niels Juel (F363).jpg

Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse indgår syvårig kontrakt med Pon Power A/S

(for english see below)

 

Søværnets fregatter og støtteskibe skal være sejlklare når som helst – især ved kritiske situationer. Derfor skal Pon Power hjælpe med at holde Søværnets 20 Caterpillar-motorer i top stand.

 

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) og Pon Power indgår en 7-årig aftale, der er med til at opretholde driftssikkerheden af Caterpillar materiel bestående af 20 Caterpillar motorer fordelt på de 3 fregatter og 2 støtteskibe. Dette sker efter en EU-udbudsproces, som blev igangsat i september 2018.

 

FMI er den styrelse i Forsvarsministeriet, som har det overordnede ansvar for Forsvarets materiel- og it-systemer. Dette indebærer anskaffelse og drift af det materiel, der skal sikre, at koncernen har det nødvendige grundlag til at udføre deres opgaver. 

 

FMI har indgået en aftale, der er med til at opretholde driftsikkerheden af Caterpillar materiel i en årrække”, udtaler René Rasmussen, afdelingsingeniør i skibsteknologisektionen ved FMI ”Vi er derfor tilfredse med den EU-udbudsproces, der har været afviklet, som har resulteret i en 7-årig rammeaftale med Pon Power, som giver grundlag for et godt samarbejde” fortsætter René Rasmussen.

 

For os har det været centralt at fortsætte det gode samarbejde, vi har haft i efterhånden mange år med Søværnet”, udtaler Kim Holdrup, Administrerende direktør i Pon Power. ”Processen har internt i Pon Power krævet et fokuseret og intenst samarbejde på tværs af mange funktioner, og vi var selvsagt meget glade for og over yderst stolte over at vinde EU-udbuddet”.

 

Den planlagte service af fartøjernes motorer vil foregå på flådestationerne i Frederikshavn og Korsør, men befinder skibene sig på opgaver i udlandet, rejser servicemontørerne ud til opgaverne, hvor end i verden de måtte være; befinder man sig eksempelvis i en konfliktzone, kan hurtig service være altafgørende.

Hos Pon Power har man stor erfaring med at servicere kunder som eksempelvis færgeselskaber, krydstogtskibe og supply-skibe til offshore- og vindmølleindustrien i hele verden og sender jævnligt servicemontører ud med meget kort varsel. 

 

Pon Power A/S er den danske autoriserede forhandler af Caterpillar motorer og generatorer. Virksomheden har i over 50 år forhandlet Cat- og MaK-motorer og reservedele og serviceret disse i både Danmark og udlandet. Virksomheden er ejet af det Hollandske selskab Pon, som er en familieejet international handels- og servicevirksomhed, der leverer en bred vifte af aktiviteter.

 

Faktaboks:

Den danske fregat Niels Juel befinder sig i øjeblikket i Middelhavet for at støtte en fransk hangarskibsgruppe. Fregatten skal være med til at beskytte det franske hangarskib Charles de Gaulle.

 


The Danish Defence Acquisition and Logistics Organisation enters a seven-year contract with Pon Power A/S

 

The naval frigates and support ships must be ready to navigate at any time - especially in critical situations. Therefore, Pon Power will help keep the Navy's 20 Caterpillar engines in top condition.

 

The Danish Defence Acquisition and Logistics Organization (DALO) and Pon Power enter into a 7-year agreement in order to maintain the reliability of the 20 Caterpillar engines that are distributed among the 3 frigates and 2 support ships. This happened after an EU tender process, which was launched in September 2018.

 

DALO is the board of the Ministry of Defense, which has the overall responsibility for the Armed Forces' materiel and IT systems. This involves the procurement and operation of the equipment, which must ensure that the Group always has the necessary basis for performing their tasks.

"DALO has entered into an agreement that helps maintain the reliability of the Caterpillar equipment for a number of years", says René Rasmussen, Department Engineer in the marine technology section at DALO "We are therefore satisfied with the EU tender process that has been completed, which has resulted In a 7-year framework agreement with Pon Power, which provides the basis for a good cooperation ”, René Rasmussen continues.

 

"For us, it has been essential to continue the good cooperation we have had for many years now with the Navy", says Kim Holdrup, Managing Director of Pon Power. "The process has internally at Pon Power required a focused and intense collaboration across many functions, and we were, of course, very happy and extremely proud to win the EU offering".

 

The planned service of the vessels' engines will take place at the naval stations in Frederikshavn and Korsør, but if the ships are on assignments abroad, the service engineers will travel to the tasks wherever in the world they may be; If, for example, you find yourself in a conflict zone, fast service can be crucial.

 

At Pon Power we have extensive experience in servicing customers such as ferry companies, cruise ships and supply ships to the offshore and wind turbine industry worldwide, and regularly send out service technicians at very short notice.

 

Pon Power A/S is the Danish authorised dealer of Caterpillar engines and generators. We have been trading Cat and MaK engines and spare parts for over 50 years and serviced these in both Denmark and abroad. We are owned by the Dutch company Pon, which is a family-owned international trading and service company that provides a wide range of activities.

 

Factbox:

The Danish frigate Niels Juel is currently in the Mediterranean to support a French aircraft carrier group. The frigate will help protect the French aircraft carrier Charles de Gaulle.


Læs andre artikler

zeppelin-cat news februar 2022.png
Læs Zeppelin-cat NEWS februar 2022
zeppelin-cat-news-august-2021.jpg
Læs Zeppelin-cat NEWS august 2021
brugt-udstyr.png
Se vores store udvalg i brugt udstyr
Kontakt os
  • Call
  • Arrow

Ring til os

 

Ring vedr. entreprenørmaskiner

 

Du kan kontakte os mellem kl. 7:00 - 16:00 (fredage til kl. 15:30)

 

Ring vedr. motorer og generatorer

 

Du kan kontakte os mellem kl. 7:00 - 16:00 (fredage til kl. 15:30)

Send en e-mail

 

Vi svarer indenfor 24 timer.

 

Hvordan skal vi kontakte dig? *